<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4341231147608343189\x26blogName\x3dMUNDO+ng+AKING+KABALIWAN\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://miltotskiness.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://miltotskiness.blogspot.com/\x26vt\x3d-5570040626805135445', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Sunday, August 1, 2010
16 Things a TIMANG has to Remember. :))
2:27 PM
1. Your 127 IQ brain was eaten by a stupid piranha. :D

2. If you are freaking mad with someone, teach him/her a lesson by stuffing three siling labuyo in their mouths. *evil laughs*

3. If you are making fansigns, turn on your electric fan for that infamous 'windy' effect and then say 'Cheese!'.

4. Your special power is ice and water. Mine is fire and asdfghjkl;' insects. :))

5. I will singot all the bitches, baklas, judings and dulings around you, hahaha!

6. Four words, I'M NOT A SPY! (J** : "SPY!")

7. RTC is the clan wherein we became sisters, in the name of Kokey. :)

8. Get me 16 GOLD Medals next laban! Swim fast, alien! Go! Go! Go!

9. G-words is your infamous pauso. :) AgaNGg GAgaLIgiNGg MOgo TIgiMAgaNGg! :p

10. Hi Hokey Hang Hag-HeHeeling Hrince Hharming Ho! Heller! Hor Heal! :))

11. To become an official Timang, one must pass the out of this universe WANNABECATION. :)

12. 'MIL' is the first three letters of our first name and 'CRUZ' is the last four letters of our last name! EPIC! hahaha!

13. April Fool's Day is our TIMANGSARY, ;)

14. Only you can call me 'Piggy', 'Mongoloid', 'Bisugo', 'Baboy', 'Milleng', 'Mambabarang' and 'TIMANG' :))

15. You are my long lost ALIEN Sister, ILY! :)

16. Today is your 16th Birthday! Happy Birthday Timang! :)) mwaaaa!


-- Hi Tims! :)) Dahil hindi ko alam kung pano kita mapupuntahan para igreet ng Happy Birthday sa personal, dito na lang. Pinaalala ko lang sayo ang mga kalokohan natin na kailanman hindi kukupas, gumuho man ang buong universe! And take note, it's not limited to only 16 lang ah, madami pa yan, diba. :)) unlimited! Sorry talaga kung hindi na kita masyado nakakatext ah, sobrang toxic ko lang talaga sa school eh at hindi ako palagi unli, alam na, tipid sister ako forever. :)) Sorry din kung minsan boring ko kausap, idagdag mo pa yung kakupadan ng pagrecieve ko ng messages, bobo talaga signal sa bahay eh. PERO BASTA, kapag kelangan mo ng tulong, dito lang ako, di ako mawawala. :)) Tandaan mo yan ah, magevaporate na ang mga tao sa mundo, pero tayo hindi, kasi nga ALIEN tayo, napadpad at palaboy sa Earth. HAHA! Masyadog maraming insecure sa TIMANGIN eh. LOL.

Eh basta, dito lang ako for yaaa forever. :)) HAPPY BIRTHDAY Tims! Happy 16th! Tandaan mo, mahal kitang bisugo ka, maging aligator ka man or what, isa lang ang di magbabago, isa kang Timang. HAHAHA! and so I am! :)) ILY! Enjoy your day! mwaaa!


candy blog awards
nominado ako :))


introduksyon
alamin mo muna


KILALA MO 'KO?
wag mo akong tularan :]]


PANGARAP KO
NA HINDI PA NATUTUPAD


HINDI MO NABASA?
balikan mo muna


ARSIB
noong


INGAY
basagin ko nalang eardrums mo

DOODLES
na mensahe


DAAN PATUNGO
sa pahina nina


Promote ko
sila, hihihihi


salamat
sa tulong!