<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4341231147608343189\x26blogName\x3dMUNDO+ng+AKING+KABALIWAN\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://miltotskiness.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://miltotskiness.blogspot.com/\x26vt\x3d-5570040626805135445', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Saturday, December 26, 2009
HAPPY BIRTHDAY BRO! :]]
12:58 PM

MERRY CHRISTMAS everyone! :))
(belated, hahaha :p)and advance HAPPY NEW YEAR!
Welcome 2010!thank you sa lahat ng mga wonderful memories na naishare niyo sa akin! :))
hoping for a more wonderful memories on the new year!
stay the same guys! ILY!

ShoutOUT to :

My Family ~ thanks for being there for me always, haha!
magiging good girl na ako :))

BFFs ~ IMY guys kahit magkasama lang tayo last 23. hahaha!

NICKHONIE ~ mga bestfriends, sana magreunion na tayo.

GURLFRIENDS ~ stay the same girls! walang iwanan ah!

PUYATS! ~ see you in January 10! ILY!

BSPH ~ aral mabuti! AJA! :))

GLADYS! ~ girl! miss na kita! waaaaaaa!

TIMANG ~ kapatid, hahaha! pabalik na si Kokey! paktay kang alien ka! :p

sa LAHAT ~ ILY guys! Have a Mighty Fine 2010!

-- mil.


candy blog awards
nominado ako :))


introduksyon
alamin mo muna


KILALA MO 'KO?
wag mo akong tularan :]]


PANGARAP KO
NA HINDI PA NATUTUPAD


HINDI MO NABASA?
balikan mo muna


ARSIB
noong


INGAY
basagin ko nalang eardrums mo

DOODLES
na mensahe


DAAN PATUNGO
sa pahina nina


Promote ko
sila, hihihihi


salamat
sa tulong!